Wewnątrzszkolny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

W KUP

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

Rozdział I - Przepisy ogólne: cel oceniania, zakres oceniania, kryteria ocen

Rozdział II - Uregulowania szczegółowe, kryteria oceniania, ocenianie bieżące

 

Rozdział III – Klasyfikowanie

Rozdział IV - Egzamin poprawkowy

Rozdział V – Egzamin klasyfikacyjny

Rozdział VI- Egzamin sprawdzający

Rozdział VII – Wyróżnienia i nagrody

 

CZĘŚĆ DRUGA

Rozdział VIII – Wewnątrzszkolny system oceniania zachowania

Rozdział IX – Postanowienia końcowe.

Rozdział X – Informacja zwrotna o postępach ucznia

Rozdział XI – Narzędzia używane w procesie oceniania

Rozdział XII – Ewaluacja

Rozdział XIII – Kryteria ocen z zachowania

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

System oceniania jest zgodny z aktami prawnymi:

- z Ustawą o Systemie Oświaty, wrzesień 1998 r.

- z podstawami programowymi, Statutem, Programem Wychowawczym

- z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 września 2006 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz warunków przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§1. 1.1 Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany przez nauczycieli, przy współudziale uczniów i rodziców w celu monitorowania, jakości pracy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup i stworzenia optymalnych warunków oceniania sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

2. Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne uczniów:

- wiedza przedmiotowa,

- rozwiązywanie zadań i problemów,

- komunikowanie, uzasadnianie, argumentowanie, przekonywanie, kreatywność,

- gotowość do stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu codziennym ,

b) zachowanie się ucznia w szkole i te zachowania pozaszkolne, które mają wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole i oddziałują na środowisko szkolne.

 

UMIEJĘTNOŚĆ ABSOLWENTA SZKOŁY

§2. Dążenia nasze stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:

- planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, odpowiedzialności za własną naukę,

- porozumiewanie się w różnych sytuacjach, komunikowania w języku polskim, języku niemieckim i angielskim,

- wyrażanie własnych poglądów oraz rozumienia i tolerowania poglądów innych ludzi ,

- efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie ,  budowanie więzi międzyludzkich ,

- podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, rozwiązywania problemów w twórczy sposób,

- poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,

- wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce,

- rozwijania sprawności umysłowych oraz własnych zainteresowań. 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 3.1 .Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych  wynikających  z podstawy programowej  i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę  klasy  , nauczycieli  oraz uczniów  danej klasy stopnia respektowania  przez uczniów zasad współżycia społecznego  i norm etycznych  oraz obowiązków ucznia zawartych w statucie szkoły.

§4. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na  celu :

a)     poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych ,  zachowaniu i postępach w tym zakresie ,

b)    pomoc uczniom w organizowaniu i samodzielnym planowaniu procesu  uczenia  się i rozwoju ,

c)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu , 

d)    dostarczanie rodzicom ( prawnym opiekunom)  i  nauczycielom  informacji o postępach  , trudnościach w nauce i zachowaniu  oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e)     umożliwienie nauczycielom  doskonalenia   organizacji i metod pracy  dydaktyczno – wychowawczej ,

f)      umożliwia szkole podjęcie  działań  zmierzających  do udzielania pomocy  i wsparcia uczniom  o specjalnych uzdolnieniach w formie  zajęć pozalekcyjnych ,indywidualnych spotkań w czasie wolnym nauczyciela  oraz uczniom, których postępy są bardzo  małe w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych , zajęć logopedycznych ,  gimnastyki korekcyjnej ,spotkań z pedagogiem i psychologiem.

 

 

§5. Wewnątrzszkolne  ocenianie  osiągnięć edukacyjnych obejmuje:

a)     formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych  i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ,z  zachowania  oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców ( prawnych opiekunów),

b)    bieżące ocenianie i ustalanie semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz semestralnej oceny  z  zachowania , według skali przyjętej przez szkołę,

c)     przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych , 

d)    ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  i  z zachowania,

e)     realizację  przewidzianych   w niniejszym regulaminie procedur poprawiania ocen ,

f)      ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych  niż  przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,

g)     ustalanie warunków  i  sposobu przekazywania rodzicom ( prawnym opiekunom )  informacji o  postępach i trudnościach  ucznia w nauce  w formie wpisu do „Dzienniczka Ucznia”,   informacji pisemnej  wysłanej listem poleconym , informacji ustnej przekazanej w czasie konsultacji lub spotkania z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) wpisy do  dziennika wychowawcy dotyczą wszystkich form kontaktu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) również telefonicznych . 

 

 • §6.1.   Oceny bieżące i  oceny  klasyfikacyjne semestralne , roczne  ustala się   w stopniach według następującej skali :

Stopień

Skrót literowy

Oznaczenie cyfrowe

Celujący

cel

6

Bardzo dobry

bdb

5

Dobry

db

4

Dostateczny

dst

3

Dopuszczający

dop

2

Niedostateczny

ndst

1

 

2. W klasach edukacji wczesnoszkolnej w ocenianiu bieżących obowiązują te same oceny.

3. Ocena roczna klasyfikacyjna  z  zajęć edukacyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej  jest oceną opisową, która uwzględnia  poziom opanowania  przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego  oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia  związane  z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów / ucznia  i  uzyskania zgody wychowawcy lub na wniosek wychowawcy i uzyskaniu zgody rodziców / prawnych opiekunów / rada pedagogiczna może promować ucznia klasy I lub II do klasy wyższej ,  również w ciągu roku szkolnego.

5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej  na  wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców /prawnych opiekunów/ .

 

 • §7.1.Oceny bieżące i śródroczne od stopnia dopuszczającego do celującego mogą być poszerzone o znak „+”  lub  znak  „ – ‘’, które to odpowiednio podwyższają lub obniżają wartość oceny .

2. Znak „+” podwyższa ocenę o 0,5 stopnia  ( bez oceny celującej, która jest oceną najwyższą) .

3. Znak „-‘’ obniża ocenę  o  0,3 stopnia bez oceny niedostatecznej , która jest ocena najniższą.

 

 • §8.1 Dopuszcza się dokonywania wpisów  w  dzienniku lekcyjnym , w części przeznaczonej  na oceny innych  znaków niż stopnie, a w szczególności:

bz – brak zadania domowego ,

np - nieprzygotowanie do lekcji

bs- brak stroju  gimnastycznego

+, -  jako  znak stanowiący cząstkę przyszłej oceny za aktywność,

2. Uczeń, który w wyznaczonym  terminie  nie oddał zadanej pracy, nie przystąpił do poprawy sprawdzianu w wyznaczonym terminie, oddał pustą kartkę na sprawdzianie , kartkówce lub innej formie sprawdzającej otrzymuje” 0 „, które ma wpływ na oceny semestralne.

3. Uczeń, który otrzymał „0” na podstawie przedmiotowego systemu oceniania ( zasady ustalone między nauczycielem uczącym danego przedmiotu a uczniem)  może  je poprawić.

 

 • §9. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen
 1. 1.     Stopień celujący  otrzymuje  uczeń, który biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy oraz spełnia co najmniej  dwa wymienione niżej warunki:

a)     opanował umiejętności i wiadomości znacznie wykraczające poza program nauczania dla danej klasy , 

b)    samodzielnie i twórczo  rozwija  własne  uzdolnienia oraz wykorzystuje je dla dobra społeczności uczniowskiej ,

c)     osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych , zawodach sportowych i innych , kwalifikując się co najmniej do finałów na szczeblu wojewódzkim (  regionalnym  )  lub posiada inne porównywalne  osiągnięcia .

 1. 2.     Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)     opanował pełny zakres  wiedzy  i umiejętności  określony  programem nauczania danej klasy ,

b)    sprawnie posługuje się  zdobytymi  wiadomościami i umiejętnościami ,

c)     potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach . 

 1. 3.     Stopień dobry otrzymuje uczeń, który :

a)     opanował podstawowe  wiadomości  i umiejętności określone programem nauczania  danej klasy ,

b)    poprawnie  stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

 1. 4.     Stopień dostateczny  otrzymuje  uczeń , który :

a)     opanował umiejętności i wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu , 

b)    rozwiązuje typowe zadania teoretyczne  lub  praktyczne o średnim stopniu trudności .

 1. 5.     Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który : 

a)     opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych  na  poziomie niezbędnym  w dalszym kształceniu ,

b)    samodzielnie lub z pomocą nauczyciela   rozwiązuje  typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim  stopniu trudności.

 1. 6.     Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który : 

a)     Nie opanował koniecznych  wiadomości  i umiejętności niezbędnych w dalszym kształceniu ,

b)    Nie potrafi rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

 1. 7.     Szczegółowe  kryteria  ocen z poszczególnych przedmiotów opracowane są przez nauczycieli przy uwzględnieniu opinii uczniów i rodziców, opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w oparciu o podstawy programowe  oraz przyjęty w szkole system oceniania.

 

ROZDZIAŁ II

UREGULOWANIA SZCZEGÓLOWE

§10.1 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów  i  rodziców  w formie pisemnej o :

a)     wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych , wynikających z realizowanego przez siebie programu ,

b)    sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych , 

c)     warunkach i trybie  uzyskania  wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wymagania edukacyjne wynikające  z  realizowanych przez nauczycieli programów nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów  są spisane w formie przedmiotowych systemów oceniania , które otrzymuje każdy uczeń na początku roku szkolnego do wklejenia w zeszycie  uczniowskim z danego przedmiotu.

3. Kryteria oceniania są znane, jasne, czytelne i zrozumiałe dla każdego ucznia ,  nauczyciela , rodzica :

- ocenianie opiera się na wymaganiach programowych ,

- szkoła ma jeden spójny system oceniania ,

-oceniane jest to, co uczeń umie, a nie to czego nie potrafi ,

- ocena jest rzetelną informacją zwrotną o efektywności uczenia się.

4. Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów  opracowane  są przez nauczycieli  przy uwzględnieniu  opinii uczniów.

5. Rodzice / prawni opiekunowie /  podpisują  w Dzienniczku Ucznia zapoznanie się z w/w dokumentem przy odpowiednim przedmiocie.

6. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców / prawnych opiekunów/  o  warunkach , sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej  niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi  nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 • §11. Ocenianie bieżące powinno być zgodne z ustalonymi zasadami :
 1. 1.     Ocenianie odbywa się systematycznie, na bieżąco .  Uczeń powinien otrzymać co najmniej trzy oceny w semestrze z zastosowaniem różnych  narzędzi  , z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu oraz na koniec semestru i roku szkolnego  w formie ocen semestralnych  i rocznych .
 2. 2.     Oceny są jawne  zarówno  dla uczniów  jak i dla jego rodziców /prawnych opiekunów/.
 3. 3.     Nauczyciel zobowiązany jest  do  wpisania każdej oceny  do Dzienniczka Ucznia  , w razie braku dzienniczka uczeń powinien sam dopilnować  uzupełnienia wpisu.
 4. 4.     Przed  konsultacjami  dla rodziców wychowawcy uzupełniają dzienniczki o brakujące oceny.
 5. 5.     Odpowiedzi ustne uczniów mogą być oceniane na każdej lekcji . 
 6. 6.     Wiedza uczniów  z  trzech ostatnich lekcji ( nie tematów, zagadnień)  może być sprawdzana  w formie tzw. kartkówki, której nauczyciel nie musi zapowiadać z wyprzedzeniem.
 7. 7.     Sprawdziany z większej partii materiału oraz zadania klasowe muszą być zapowiedziane  przynajmniej  tydzień przed terminem pisania

 ( nauczyciele dokonują wpisów ołówkiem w dzienniku lekcyjnym ).

 1. 8.     Materiał obowiązujący na sprawdzianach  i  pracach klasowych musi być znany , a obecność  na nich jest obowiązkowa .
 2. 9.     Uczeń  nieobecny  na sprawdzianie  , pracy klasowej  ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni  od powrotu  do szkoły napisać sprawdzian lub zadania klasowe ( wyjątek stanowią uczniowie przebywający na  dłuższym zwolnieniu lekarskim, którzy uzupełniają braki  w terminach uzgodnionych z nauczycielem do końca danego semestru).Dokładny termin przystąpienia do sprawdzianu lub zadania klasowego ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem . 
 3. 10.           W ciągu tygodnia nie może być  więcej  niż dwie prace klasowe  (sprawdziany ) a w  ciągu dnia nie więcej niż jedna.
 4. 11.           W przypadku sprawdzianów z języków obcych, który jest nauczany w grupach miedzyoddziałowych dopuszcza się ,  aby sprawdzian ten był trzeci w tygodniu.
 5. 12.            Wyznacza się jeden  dodatkowy  termin na poprawienie sprawdzianu  oraz  napisanie  go przez uczniów  nieobecnych w pierwszym terminie i mających  usprawiedliwienie swojej nieobecności.
 6. 13.           Istnieje możliwość  jednokrotnego  poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w semestrze , w terminie do dwóch tygodni po podaniu przez nauczyciela  uzyskanych ocen. Dokładny termin poprawy ustala nauczyciel   w  porozumieniu z zainteresowanym uczniem.
 7. 14.           Kryteria  oceniania  pracy poprawkowej powinny być takie same jak w pierwszym terminie.
 8. 15.           Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dopuszczają możliwość poprawy dwu lub więcej sprawdzianów , prac klasowych , a ustalenia te dokonywane są na podstawie przedmiotowego systemu oceniania i indywidualnych ustaleń pomiędzy uczniami a uczącym nauczycielem. Poprawa sprawdzianu może także dotyczyć ocen wyższych niż niedostateczna.
 9. 16.           Po feriach świątecznych ( na Boże Narodzenie i Wielkanoc ) oraz feriach zimowych  przez  dwa dni po powrocie do szkoły  nie przeprowadza się sprawdzianów i prac klasowych  chyba, że termin taki  wynika z ustaleń  pomiędzy nauczycielem  a uczniami.
 10. 17.           W pracach pisemnych  oceniamy  wszystko, co jest pozytywne, każdą część , zgodnie ze schematem oceny.
 11. 18.           Sprawdzone i ocenione  pisemne  prace   kontrolne, uczeń na własną prośbę otrzymuje do wglądu.
 12. 19.           Rodzice  mogą  mieć wgląd  do prac pisemnych na zebraniach lub konsultacjach , na własne życzenie.
 13. 20.           Nauczyciel jest zobowiązany  do  przechowywania prac pisemnych uczniów do ostatniego dnia danego roku szkolnego. Po tym terminie prace zostają zniszczone w niszczarce.
 14. 21.           Na prośbę  ucznia  lub jego rodzica  / prawnego opiekuna/  nauczyciel  ustalający  ocenę powinien  ją uzasadnić.
 15. 22.           W ocenianiu bieżącym  możliwe  są pewne odmienności wynikające  ze specyfiki przedmiotu, indywidualnych koncepcji dydaktycznych danego nauczyciela jak i potrzeb uczniów danej klasy pod warunkiem przestrzegania ogólnych przepisów rozporządzenia.
 16. 23.           Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego , techniki , muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów  w  wywiązywaniu się  z obowiązków  wynikających ze specyfiki tych przedmiotów.
 17. 24.           Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  lub innej poradni specjalistycznej  dostosować wymagania  edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych  ucznia, u którego stwierdzono  zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się  uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Od roku szkolnego 2011/2012 uprawnienia występowania o organizację pomocy  psychologiczno  – pedagogicznej w szkole , w tym również  informację dotyczące   dostosowania wymagań  do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  będą prowadziły  zespoły, składające się  z nauczycieli uczących ucznia,  z możliwością uczestnictwa specjalistów, rodziców/ prawnych opiekunów/ , których działalność będzie koordynował pedagog szkolny.
 18. 25.           W przypadku ucznia  posiadającego  orzeczenie o potrzebie   kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania    dostosowanie wymagań  edukacyjnych  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia może nastąpić  na podstawie tego orzeczenia.
 19. 26.           Nauczyciel zobowiązany jest  uwzględnić   specjalne potrzeby  uczniów  szczególnie uzdolnionych  i wspierać ich  rozwój  w toku kształcenia i wychowania .
 20. 27.           W uzasadnionych przypadkach  uczeń  może być zwolniony  na czas określony z zajęć  wychowania fizycznego . Decyzję  o  zwolnieniu  ucznia z zajęć wychowania fizycznego  podejmuje dyrektor szkoły na podstawie  opinii o ograniczonych możliwościach  uczestniczenia  w tych  zajęciach , wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia lekarskiego  na  pisemną prośbę rodziców uczeń  nie musi być obecny na zajęciach  wychowania fizycznego , jeśli zajęcia te odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji. W pozostałych przypadkach nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo ucznia  a  nie ćwiczący pozostaje pod opieką prowadzącego zajęcia .
 21. 28.           W ocenianiu  nie  zwracamy uwagi  na wcześniejsze osiągnięcia, płeć  oraz pochodzenie ucznia.
 22. 29.           Ocena roczna  jest  oceną za cały rok szkolny.
 23. 30.           Uczniowie z dysfunkcjami oceniani są  inaczej  od pozostałych uczniów, na podstawie orzeczeń , opinii lub wyników badań.
 24. 31.           Nauczyciel musi uzyskać informacje o wiedzy i umiejętnościach ucznia i na ich podstawie określić cele kształcenia, treści nauczania i metody pracy dla uczniów z dysfunkcjami. 
 25. 32.           Uczniowie upośledzeni w stopniu lekkim powinni opanować te same umiejętności jak pozostali uczniowie , jednak na prostym  i  praktycznym materiale.
 26. 33.           Nauczyciel musi dostosować poziom wymaganej wiedzy  i  umiejętności  do możliwości intelektualnych każdego ucznia.