Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W KUP

 

 

1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

3. Używanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych jest możliwe zgodnie z regulaminem wycieczek oraz z ustaleniami z nauczycielem prowadzącym daną wycieczkę.

4. Podczas pobytu w szkole obowiązuje  zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych (aparaty powinny być wyłączone i schowane do plecaka/ torby), dotyczy to również słuchawek. Zakaz ten dotyczy zarówno lekcji jak i przerw .

5. W wyjątkowych sytuacjach, uczeń, za zgodą nauczyciela, może skorzystać z telefonu komórkowego.

6. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.

7. Uczeń wchodzący / wychodzący ze szkoły, może poinformować telefonicznie o tym rodziców, w przedsionku szkoły.

8. Nagrywanie dźwięku, obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne. Imprezy i uroczystości szkolne nagrywają i  fotografują uczniowie wyznaczeni przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub organizatora uroczystości. 

9. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.

 

 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu.

 

1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonu na terenie szkoły, skutkuje zabraniem urządzenia przez nauczyciela, a następnie przekazaniem go do depozytu w zaklejonej i opisanej  kopercie w sekretariacie szkoły – aparat zostaje wyłączony przez  ucznia ( uczeń ma prawo wyjąć z niego kartę SIM). Sprzęt odbierają osobiście rodzice/ prawni opiekunowie.

2. Uczeń złapany na łamaniu regulaminu  otrzymuje uwagę w dzienniku elektronicznym.

3.  W przypadku, gdy sytuacja powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.

4.  W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nieodpowiedniej.