Aneks do WSO - nauczania zdalne

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

na czas zdalnej nauki/ kształcenia na odległość.

 

 

1. Obowiązkiem ucznia  jest systematyczne odczytywanie wiadomości  poprzez dziennik elektroniczny  Jest to platforma do kontaktu nauczyciel-uczeń-rodzic w okresie zdalnej nauki. W klasach I – III wiadomości odczytuje rodzic.

2. Nauczyciel nauczając zdalnie na odległość będzie wykorzystywał wszelkie dostępne osiągnięcia Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej.

3.Prace ucznia  podlegają  ocenianiu.

Po przyjściu do szkoły podlegać będzie również prowadzenie zeszytu oraz zeszytu ćwiczeń – tam, gdzie nauczyciel tego wymagał podczas nauki zdalnej.

4.Prace ucznia przesyłane są : przez:  e- dziennik , na maila nauczyciela lub też w inny sposób  ustalony przez nauczyciela, ucznia i rodzica.

5.Termin odsyłania prac ustala z uczniami nauczyciel  Osobno ustala się termin odsyłania prac dla uczniów z orzeczeniami lub dostosowuje się trudność zadań do ucznia z orzeczeniem.

6. Skala ocen nie ulega zmianie. Przyjmuje się, że waga dla wszystkich aktywności oprócz odpowiedzi ustnej wynosi 1. Waga odpowiedzi ustnej wynosi 2

8.Oceny otrzymane podczas nauki zdalnej będą miały odzwierciedlenie w ocenie rocznej.

9.Uczeń, który nie odeśle pracy w obowiązującym terminie (patrz pkt.5), otrzymuje 0, jeżeli  prześle pracę przekroczywszy obowiązujący termin /do 5 dni/ zostaje oceniony oceną o stopień niższą. W pozostałych przypadkach uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z możliwością poprawy. Ocena z poprawy stawiana jest obok oceny pierwotnej.

Jeżeli uczeń z przyczyn technicznych ma problem z odesłaniem pracy musi o tym niezwłocznie poinformować nauczyciela. W przeciwnym wypadku nauczyciel ocenia stosując zasady przyjęte w punkcie 9 WSO

10. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w wideo lekcjach. W czasie zajęć powinien mieć włączoną kamerkę i mikrofon.  Obowiązkiem rodzica jest każdorazowe usprawiedliwienie nieobecności ucznia na  wideo lekcjach. Na lekcjach on – line ucznia obowiązuje właściwe zachowanie zgodne z regulaminem obowiązującym w szkole. Uczeń w trakcie lekcji nie je, nie pije, ubrany jest we właściwy strój.

11.  Po okresowym nieuczestniczeniu w zajęciach on- line z przyczyn losowych uczeń ma obowiązek uzupełnienia notatek w zeszycie przedmiotowym i zeszycie ćwiczeń. Jeżeli nieobecność wynosi 1-2 dni notatki należy uzupełnić na bieżąco. Przy dłuższej nieobecności – w terminie ustalonym z nauczycielem.

12.  O osiągnięciach i postępach ucznia rodzice/prawni opiekunowie będą informowani za pomocą dziennika elektronicznego (na bieżąco).

13.  Nauczyciel/wychowawca może kontaktować się telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami, jeżeli jest zaniepokojony brakiem  postępów  ucznia w nauce lub zupełnym brakiem jego aktywności na lekcjach on- line.

 

Podstawową i naczelną zasadą jest sumienne wywiązywanie się ucznia z obowiązku nauki, odpowiedzialność za zdobywanie wiedzy w okresie zdalnej nauki/kształcenia na odległość.

 

Na podstawie Zarządzenia nr 1 /2020 p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup dotyczącego kształcenia na odległość. Zarządzenie wchodzi z dniem 25 marca 2020 r.