Idea i cele wolontariatu

I. Idea oraz cel wolontariatu:

1. Promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw uczniów.
2. Rozpowszechnianie wolontariatu.

II. Zadania wolontariuszy:

1. Podejmowanie różnych działań na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego.
2. Zachęcanie rówieśników do działań prospołecznych.
3. Podejmowanie działań przeciw przemocy i agresji w szkole.
4. Aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród uczniów.
5. Realizacja programu pomocy edukacyjnej dla dzieci w Burkina Faso w Afryce „Dać im nadzieję”
6. Nawiązanie stałej współpracy z kierownictwem przedszkola we Lwowie na Ukrainie.
7. Podejmowanie działań wspomagających  poszkodowanych w wyniku kataklizmów.

III. Formy pracy wolontarystycznej:

1. Doraźna pomoc osobom starszym, samotnym, chorym i potrzebującym.
2. Włączanie się w akcje charytatywne organizowane na terenie Gminy Dobrzeń Wielki, np. zbiórka rzeczy używanych, pieniędzy itp.
3. Podejmowanie działań w celu pozyskania funduszy, np. zorganizowanie loterii fantowej, pieczenie ciasta, ciastek i ich sprzedaż, wykonanie kartek świątecznych i ich sprzedaż, zorganizowanie kiermaszu misyjnego itp.
4. Przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci ze Lwowa.
5. Systematyczna praca na rzecz przyparafialnego CARITAS.


VI. Kształtowanie postaw i zachowań uczniów:

• konsekwencja w realizacji podjętych prac
• odpowiedzialność
• obowiązkowość
• umiejętność współpracy z innymi
• empatia
• dyskrecja
• życzliwość
• skuteczność działania
• wrażliwość na krzywdę innych
• wytrwałość w pokonywaniu trudności
• systematyczność
• pomysłowość
• kreatywność
• samodzielność