Regulamin szkoły

REGULAMIN SZKOŁY

1.Uczeń ma obowiązek systematycznie uczęszczać do szkoły.

 

2.Uczeń przestrzega zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

3.Uczeń dba o porządek w szkole: nie śmieci, nie maluje ścian, nie niszczy mienia szkolnego. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiadają materialnie rodzice (opiekunowie).

 

4.Godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz.

 

5.Okazuje szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły ( kłania się, używa zwrotów grzecznościowych).

 

6.Uczeń naszej szkoły dba o zdrowie:  nie pali, nie pije ( alkoholu, napojów energetyzujących) i nie używa  środków psychoaktywnych w szkole i poza nią. Nie namawia do tego innych.

 

7.Nie używa wulgaryzmów, przeciwstawia się brutalności.

 

8.Troszczy się o swoich młodszych kolegów i koleżanki.

 

9.W budynku szkoły od 1 października do końca kwietnia każdego roku  szkolnego uczniów obowiązuje obuwie zmienne. Przez cały rok szkolny obuwie zmienne obowiązuje w sali gimnastycznej i świetlicy szkolnej.Po szkole uczniowie powinni chodzić w obuwiu bezpiecznym z jasną podeszwą.

 

10.Codzienny strój szkolny ucznia musi być:

a) przyzwoity, tzn. nie może odsłaniać dekoltu, brzucha, pleców, ramion, górnej części ud ani bielizny,

b) schludny, tzn. czysty i estetyczny ,

c)neutralny, tzn. nie może zawierać elementów obrażających uczucia patriotyczne, religijne i moralne, nie może reklamować: niedozwolonych używek, alkoholu, środków odurzających ( narkotyków) ,

d) uczeń nie chodzi w szkole w kurtce i nakryciu głowy ( czapce, kapturze).

e) uczeń może zakładać skromną , delikatną biżuterię, a kolczyki nosić wyłącznie w uszach.

f) makijaż i manicure uczennic nie może być wyzywający, paznokcie powinny być krótkie i czyste.

 

11. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy złożony z    białej bluzki ( koszuli) i ciemnej, jednolitej spódnicy lub ciemnych spodni.

 

12. Uczniowie sympatyzujący ze sobą nie manifestują swoich uczuć w sposób demonstracyjny

 

13.Podczas zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów  komórkowych ( w sytuacjach wyjątkowych nauczyciel może odwołać zakaz).  Korzystanie z telefonu komórkowego w czasie zajęć lekcyjnych powoduje odebranie aparatu przez nauczyciela i przekazanie go wychowawczy klasy, od którego odbierają go rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

14. Uczeń na lekcji nie je, nie pije, nie żuje gumy. Na zajęcia nie wchodzi z ciepłymi napojami zakupionymi w sklepiku szkolnym

 

15.Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny  zakaz fotografowania i nagrywania pracowników oraz uczniów. Zakaz ten nie dotyczy  dokumentowania wydarzeń i uroczystości szkolnych przez wyznaczone do tego celu osoby.

 

16.Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP. Uczeń jest zobowiązany dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów. Każdy najmniejszy wypadek należy zgłaszać nauczycielowi.

17.Uczeń może opuścić budynek szkoły przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu   go przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora na podstawie: pisemnego zaświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzic może zwolnić ucznia  osobiście lub telefonicznie.

 

18. Zabrania się wychodzenia uczniom w czasie przerw poza teren szkoły. Jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek szkoły, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.

 

19.W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Do czasu przybycia rodziców lub opiekunów uczeń przebywa pod opieką pracowników szkoły.  Fakt zwolnienia należy odnotować w dzienniczku ucznia.

 

20.W odniesieniu do uczniów, którzy nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu, stosowane będą kary zawarte w Statucie Szkoły